Regulamin 2016

Pobierz Kartę zgłoszenia

1. ORGANIZATOR

IV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy – Toruń 2016 – organizowany jest przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń, w dniach 19.02.2016r. – 28.02.2016r.

2. JURY

Przewodniczącym Jury będzie Konstanty Andrzej Kulka. Skład członków międzynarodowego Jury zostanie podany przed otwarciem Konkursu. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne. Szczegółowe zasady pracy Jury określa Regulamin Prac Jury.

3. UCZESTNICY

Udział w Konkursie mogą wziąć skrzypkowie wszystkich narodowości urodzeni po 20.02.1983 r.

4. ZGŁOSZENIA

1. Karta zgłoszenia do udziału w IV Konkursie znajduje się na górze strony. Wypełniona i podpisana Karta powinna być przesłana drogą elektroniczną na adres: violintorun@tos.art.pl oraz drogą pocztową do Sekretariatu Konkursu nie później niż 30.10.2015r. Decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe załączniki:

– zdjęcie portretowe w formacie .jpg,
– krótki życiorys artystyczny (w angielskiej i polskiej wersji językowej) w formacie .doc, .docx, .odt lub .pdf,
– dokumenty potwierdzające kwalifikacje muzyczne (nagrody, recenzje, dyplomy, itp.),
– kserokopia paszportu lub dowodu osobistego, potwierdzające wiek i narodowość kandydata,
– 2 aktualne fotografie portretowe w formacie 3,5 x 4,5 cm, podpisane na odwrocie,
– płyta DVD z nagraniem wymienionych poniżej utworów:

a) J.S. Bach - Adagio i Fuga z I Sonaty na skrzypce solo g-moll BWV 1001 lub Grave i Fuga z II Sonaty na skrzypce solo a-moll BWV 1003 lub Adagio i Fuga z III Sonaty na skrzypce solo C-dur BWV 1005 lub lub Chaconne z II Partity d-moll BWV 1004,
b) N.Paganini – jeden z Kaprysów z op.1 do wyboru kandydata,
c) W.A.Mozart – jedna część Koncertu skrzypcowego z kadencją, nagrana z fortepianem; do wyboru Koncert skrzypcowy G-dur KV 216 lub D-dur KV 218 lub A-dur KV 219.

Nagranie DVD musi przedstawiać całą sylwetkę skrzypka, sfilmowanego z odległości nie większej niż 5 m. Nadesłane płyty nie podlegają zwrotowi. Nadesłane nagrania są jedyną formą dopuszczenia do Konkursu.

2. Kwalifikacja kandydatów na podstawie przesłanych nagrań dokonana będzie anonimowo przez Organizatora. Decyzję o kwalifikacji kandydaci otrzymają w terminie do 16.11.2015 r., a lista osób zakwalifikowanych do udziału w Konkursie będzie umieszczona na stronie www.violintorun.tos.art.pl. Po otrzymaniu decyzji kandydaci zakwalifikowani do I etapu zobowiązani są wpłacić kwotę 100 euro (równowartość tej kwoty w PLN, zgodnie z bieżącym kursem), w tytule wpisując: KONKURS SKRZYPCOWY na konto Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej:

IBAN PL 49 1160 2202 0000 0000 6171 9276
Kod SWIFT : BIGBPLPW.

Wpłaty należy dokonać do dnia 10.12.2015 r. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie, wpisowe nie podlega zwrotowi. Decyzja o zakwalifikowaniu i udziale w Konkursie jest równoznaczna z zawarciem umowy dotyczącej udziału w Konkursie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

5. KOSZTY PODRÓŻY I ZAKWATEROWANIE

1. Każdy uczestnik pokrywa koszty swojej podróży do Torunia i z powrotem.

2. Organizator zapewnia noclegi i wyżywienie (trzy posiłki dziennie) podczas udziału uczestnika w Konkursie.

3. Uczestnicy proszeni są o sprawdzenie ewentualnej potrzeby posiadania wizy wjazdowej do Polski. W przypadku takiej potrzeby Organizator dostarczy zaproszenie.

6. KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW KONKURSOWYCH

1. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia się w dniu Inauguracji Konkursu, tj. 19.02.2016r. do godz.13.00 w Sekretariacie Konkursu, okazując dowód tożsamości. Losowanie kolejności występów odbędzie się 19.02.2016r. o godz. 15.00.

2. Uczestnicy występować będą zgodnie z wylosowanym numerem.

3. Kolejność występów będzie zachowana do końca Konkursu.

7. PRZESŁUCHANIA

1. Program Konkursu składa się z trzech (3) etapów otwartych dla publiczności i obejmuje wykonanie z pamięci (poza sonatami w II etapie) następujących utworów:

I etap (20-22.02.2016r.)
(maksimum 24 uczestników)

J.S.Bach – Sonata lub Partita na skrzypce solo,
E.Ysaye – jedna z Sonat na skrzypce solo,
Jeden z kaprysów na skrzypce solo N.Paganiniego lub H.Wieniawskiego.

II etap (23-24.02.2016r.)
(maksimum 12 uczestników)

Każdy uczestnik wykona recital o czasie trwania 40-45 minut. Repertuar wybrany przez kandydata musi zawierać obowiązkowo jeden utwór polskiego kompozytora napisany w XX wieku. Niedopuszczalne jest wykonywanie koncertów na skrzypce i orkiestrę. Kolejność wykonywanych utworów dowolna.

III etap – finał (26.02- 27.02.2016r.)
(maksimum 6 uczestników)

Jeden z następujących koncertów na skrzypce i orkiestrę:

  1. E. Lalo – Symfonia hiszpańska op. 21,
  2. P. Czajkowski – Koncert skrzypcowy D-dur op. 35,
  3. K. Szymanowski - I Koncert skrzypcowy d-moll op. 35,
  4. F. Mendelssohn – Bartholdy – Koncert skrzypcowy e-moll op. 64,
  5. H. Wieniawski – II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22.

Koncert Laureatów – 28.02.2016 r.

2. W każdym etapie Jury oceniać będzie poszczególnych wykonawców anonimowo po zakończeniu prezentacji.

8. AKOMPANIATORZY

1. Organizatorzy zapewniają pianistę – akompaniatora każdemu uczestnikowi, który o to poprosi w Karcie Zgłoszeń. Uczestnikowi przysługuje jedna próba bezpłatna z oficjalnym pianistą konkursowym oraz jedna próba z orkiestrą dla finalistów.

2. Uczestnik ma prawo uczestniczyć w Konkursie z własnym pianistą na swój koszt.

9. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Decyzją Jury przyznane zostaną trzy Nagrody Regulaminowe i tytuł Laureata:

I Nagroda – 12 000 euro + Astrolabium M. Kopernika,

II Nagroda – 8 000 euro,

III Nagroda – 5 000 euro.

2. Zgodnie z polskim prawem podatkowym wszystkie nagrody i wyróżnienia pieniężne podlegają opodatkowaniu. Podatek odprowadza organizator Konkursu.

3. Zdobywcy trzech pierwszych nagród otrzymują tytuł LAUREATA KONKURSU. Pozostałych trzech uczestników finału otrzyma wyróżnienia w wysokości po 1000 Euro każdy. Jury ma prawo zmiany układu i liczby nagród z zastrzeżeniem, że łączna kwota nagród nie może ulec zmianie. W przypadku przyznania dwóch równorzędnych nagród rezygnuje się z przyznania kolejnej nagrody.

4. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Nagrody zostaną wręczone podczas Koncertu Laureatów w dniu 28.02.2016 r. w Toruniu. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody i uczestnictwa w Koncercie Laureatów.

5. Wszelkie inne nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez instytucje i osoby prywatne winne być zgłoszone do Dyrektora Konkursu przed jego rozpoczęciem. Nagrody te będą miały charakter pozaregulaminowy i zostaną wręczone w dniu 28.02.2016r.

10. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Toruńską Orkiestrę Symfoniczną swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań, zarejestrowanych podczas wszystkich etapów Konkursu i Koncertu Laureatów. Biorący udział w koncertach w czasie trwania Konkursu nie otrzymują honorariów.

2. Uczestnicy Konkursu udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego w związku z Konkursem i przekazanego organizatorowi Konkursu.

3.Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora Konkursu.

11. INNE

1. Uczestnicy i ich pianiści mają obowiązek samodzielnego ubezpieczenia osób i instrumentów na czas trwania Konkursu. Jeśli Uczestnik posiada instrument zabytkowy (wiek ponad 55 lat) jest zobowiązany zgłosić jego wwiezienie do Polski władzom celnym, po przekroczeniu granicy kraju. Jeśli Uczestnik gra na wypożyczonym instrumencie o dużej wartości, powinien posiadać przy sobie dokument potwierdzający prawo do jego użytkowania.

2. Przypadki sporne, dotyczące niniejszego Regulaminu, będą rozpatrywane jedynie w oparciu o polską wersję językową.

3. We wszystkich sprawach organizacyjnych wykraczających poza kompetencje Jury, prawo decyzji ma Dyrektor Konkursu. Jego decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniom prawnym.

4. Wszelką korespondencję należy kierować na adres Sekretariatu Konkursu:

Toruńska Orkiestra Symfoniczna
KONKURS SKRZYPCOWY 2016
Rynek Staromiejski 6
87 -100 Toruń, Polska
tel./fax +48 56 622 88 05
violintorun@tos.art.pl