Konkurs Kompozytorski

REGULAMIN II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO – TORUŃ 2016

Informacje wstępne

1. Organizatorami Konkursu jest Prezydent Miasta Torunia, Toruńska Orkiestra Symfoniczna oraz Pomorskie Towarzystwo Muzyczne w Toruniu;
2. Konkurs przeznaczony jest dla polskich kompozytorów, którzy w dniu jego zamknięcia nie przekroczyli 35 lat;
3. Przedmiotem Konkursu jest skomponowanie jednoczęściowego utworu na skrzypce i orkiestrę smyczkową (5, 4, 3, 3, 1) o charakterze wirtuozowskim, który byłby wykonany podczas V Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego w Toruniu w 2019 roku;
4. Czas trwania utworu od 12 do 15 minut;
5. Każdy kompozytor może nadesłać nie więcej niż jeden utwór;
6. Zgłoszone utwory nie mogą być publikowane i nagradzane jakąkolwiek nagrodą lub wyróżnieniem w innych konkursach kompozytorskich;

Nagrody

7. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

  • I nagroda: 5000 złotych
  • II nagroda: 3000 złotych
  • III nagroda: 2000 złotych

8. Jury może zarządzić inny podział nagród;

Zgłaszanie utworów

9. Partytura powinna być zgłoszona anonimowo i opatrzona godłem. Do partytury należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem zawierającą następujące informacje:

  • imię i nazwisko kompozytora;
  • datę i miejsce urodzenia;
  • adres, telefon, e-mail;
  • krótki życiorys artystyczny
  • tytuł kompozycji;
  • podpisane oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na nieodpłatną rejestrację, prezentację radiową i internetową oraz wykonanie w Toruniu mojej kompozycji (tytuł utworu)”;
10. Czytelne trzy egzemplarze partytury należy nadsyłać pod następujący adres:

Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Aleja Solidarności 1-3
87-100 Toruń
z dopiskiem: II Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski Toruń – 2016

11. Termin nadsyłania partytur upływa 8 lutego 2016 (decyduje data stempla pocztowego);
12. Partytury nieczytelne oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów Regulaminu nie będą rozpatrywane

Uwagi końcowe

13. W skład Jury wejdą kompozytorzy i skrzypkowie z różnych ośrodków muzycznych;
14. Decyzje Jury są ostateczne;
15. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane;
16. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 28 lutego podczas uroczystego koncertu kończącego Międzynarodowy Festiwal Skrzypiec oraz opublikowane na stronie internetowej Międzynarodowego Festiwalu Skrzypiec – Toruń 2016;
18. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.